Biblia, Sväté Písmo

Biblia, tiež známa ako kniha kníh je zbierka kníh, ktorú kresťania a aj židia (ale iba prvú časť) považujú za svätú. Názov Biblia je odvodený od gréckeho slova "biblos" - kniha, týmto názvom knihu pomenoval cirkevný otec Chrysostomos.

Vyhľadávanie vo Svätom Písme

napr. Ja som svetlo sveta / Lk 5,4

Kompozícia Biblie

Sväté písmo sa delí na dve časti: Starý zákon a Nový zákon. V oboch častiach biblie sa nachádzajú knihy historické, poučné a prorocké. Presný zoznam kníh Biblie - kánon bol definitívne prijatý na Tridentskom koncile v roku 1546.

Starý zákon

Starý zákon je staršia a dlhšia časť Biblie. Ide o zbierku posvätných židovských kníh, ktorú prijalo zo židovstva vzniknuté kresťanstvo. Starý zákon alebo Stará zmluva bola napísaná zväčša dávnou hebrejčinou.

Starý zákon - historické knihy

päť kníh Mojžišových (Pentateuch): Kniha Genezis, Kniha Exodus, Kniha Levitikus, Kniha Numeri, Kniha Deuteronómium. Kniha Jozue, Kniha Sudcov, Kniha Rút, Prvá kniha Samuelova, Druhá kniha Samuelova, Prvá kniha kráľov, Druhá kniha kráľov, Prvá kniha kroník, Druhá kniha kroník, Kniha Ezdrášova, Kniha Nehemiášova, Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvá kniha Machabejcov, Druhá kniha Machabejcov

Starý zákon - poučné knihy

Kniha Jób, Kniha Žalmov, Kniha prísloví, Kniha Kazateľ, Pieseň piesní, Kniha Múdrosti, Kniha Sirachovcova

Starý zákon - prorocké knihy

Kniha Izaiáša, Kniha Jeremiáša, Kniha Náreky, Kniha Barucha, Kniha Ezechiela, Kniha Daniela, Kniha Ozeáša, Kniha Joela, Kniha Ámosa, Kniha Abdiáša, Kniha Jonáša, Kniha Micheá-ša, Kniha Nahuma, Kniha Habakula, Kniha Sofoniáša, Kniha Aggea, Kniha Zachariáša, Kniha Malachiáša

Nový zákon

Kratšia a novšia časť svätého písma. Nový zákon pojednáva o živote Ježiša Krista, jeho narodení, utrpení a smrti ba aj o histórii kresťanských obcí. V novom zákone sa nachádzajú zázraky a rôzne nadprirodzené javy, ktoré nie sú logicky vysvetliteľné (uzdravenie malomocného, vzkriesenie mŕtveho človeka, rozmnožovanie chleba a rýb). Nový zákon bol pôvodne písaný v gréčtine a väčšina jeho kníh sa kanonizovala približne na konci 2. storočia n.l.

Nový zákon - historické knihy

Štyri evanjeliá: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Mareka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána. Skutky apoštolov.

Nový zákon - poučné knihy

14 listov apoštola Pavla: List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Solúnčanom, Druhý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, List Titovi, Druhý list Timotejovi, List Filemónovi, List Hebrejom. 7 katolíckych listov: Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list.

Nový zákon - historické knihy

Zjavenie sv. Jána - ApokalypsaSväté písmo a jeho naj...

Sväté písmo je najpredávanejšou knihou na svete

Biblia je najpredávanejšou knihou na svete. Jej popularita trvá už takmer 2 000 rokov, a to takmer bez akejkoľvek reklamy v televízii, novinách či na internete.

Biblia je najprekladanejšou knihou

Starý zákon bol preložený do 451 jazykov, Nový zákon do 1 185 jazykov. Preklad Biblie v súčasnosti prebieha aj do 1 300 nových jazykov. Celkový počet jazykov na svete sa odhaduje okolo 6 900.